امیکرون در کمین ساده انگاری ها نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی است
مشاورعالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

امیکرون در کمین ساده انگاری ها نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی است

مشاورعالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نشست ستاد مدیریت بیماری کووید ۱۹ در دانشگاه هشدار داد: برخی افراد در جامعه، همچنان اومیکرون را ساده فرض کرده و این سویه جدید را دست کم می گیرند.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی