توقف آزادراه شیراز-اصفهان پشت چراغ قرمز اعتبار و اختلاف نظر

توقف آزادراه شیراز-اصفهان پشت چراغ قرمز اعتبار و اختلاف نظر

یکی از مشکلات مهم فارس به عنوان بزرگترین استان کشور به لحاظ مساحت و تعداد شهرستان و استراتژیک‌ترین منطقه به واسطه قرارداشتن در مسیر کریدور ارتباطی شمال-جنوب، بن بست بودن آن از منظر آزادراه و خط آهن بوده است؛ مشکلی که از ابتدای دهه ۸۰ مسئولان را مصمم به طراحی و اجرای راه‌های دسترسی زمینی ایمن کرد.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی