غدیر؛ روز اکمال دین و اتمام نعمت

غدیر؛ روز اکمال دین و اتمام نعمت

غدیر بزرگترین عید شیعیان است و به قدری نزد خداوند متعال جایگاه داشت که این روز را روز اکمال دین و اتمام نعمت قرار داد و عدم اعلام جانشین از سوی پیامبر را به منزله عدم انجام رسالت شمرد.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی