کمبودهای آموزشی شهر صدرا با حضور مدیر آموزش و پرورش و مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان فارس بررسی شد.
طی نشستی به میزبانی شورای اسلامی شهر صدرا:

کمبودهای آموزشی شهر صدرا با حضور مدیر آموزش و پرورش و مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان فارس بررسی شد.

کمبودهای آموزشی شهر جدید صدرا طی جلسه مشترک مدیران شهر جدید صدرا، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز و مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان مورد بررسی قرار گرفت.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی