سلطان فوتبال، پله، درگذشت
پایان تلخ سال 2022 برای دنیای فوتبال

سلطان فوتبال، پله، درگذشت

پله، اسطوره فوتبال دنیا و برزیل، در سن 82 سالگی در شهر سائو پائولو درگذشت.

مردم برای مردم

اخبار ایران و جهان

ورزشی

آشنایی با فرصت ها و تهدید ها

اقتصادی