ساخت مدرسه ای مدرن  و مجهز در شهرک گویم
عضو یاوران شورای شهرک گویم:

ساخت مدرسه ای مدرن و مجهز در شهرک گویم

جبار باقری با اشاره به تخریب های انجام شده در دبیرستان دخترانه شهید رجبی گویم، گفت: ساخت مدرسه ای مدرن و مجهز، علت انجام تخریب ها بوده است.